Algemene voorwaarden

Het doel van SCT Tickets is u een unieke beleving te bieden. De norm die wij daarbij hanteren is transparant werken. Daar gelden uiteraard een aantal regels bij. In onze Algemene Voorwaarden leest u ze allemaal. Neem gerust de tijd om onze Algemene Voorwaarden door te lezen. Het is de basis van onze dienstverlening.

(Algemene) voorwaarden en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij SCT Tickets als verkoper van tickets optreedt. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij uitdrukkelijk door SCT Tickets zijn aanvaard. Aan toezeggingen door enig medewerker van SCT Tickets kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die uitdrukkelijk door SCT Tickets zijn bevestigd.

Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door SCT Tickets expliciet is aanvaard.

Artikel 2 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

SCT Tickets: de naam van de VOF (zie voor verdere gegevens art. 10).

Ticket: het toegangsbewijs voor een evenement.

Koper: de persoon die met SCT Tickets een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van evenementen zoals concerten, sportwedstrijden etc.

Orderbevestiging: een elektronische bevestiging door SCT Tickets van de door de koper geplaatste order welke door SCT Tickets wordt verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres of aan hem wordt afgegeven.

Verzendkosten- en servicekosten: Deze zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen, n.l. de administratieve kosten, de evt. verpakkosten, transactiekosten en kosten die worden gemaakt als het product d.m.v. een e-ticket wordt verzonden per email (dit omdat wij deze verzending niet automatisch kunnen uitvoeren).

Artikel 3 Plaatsing van bestellingen, prijzen en betaling

Een bestelling van de koper wordt geacht door de koper te zijn geplaatst indien: de koper op het door SCT Tickets gehanteerde bestelformulier heeft aangegeven welk(e) ticket(s) de koper wenst te ontvangen, de koper de overige vereiste gegevens daarop heeft ingevuld, en dit bestelformulier na verzending door SCT Tickets is ontvangen.

Van een bestelling door de koper is ook sprake indien de koper alle vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan SCT Tickets. Een bestelling is definitief nadat SCT Tickets de ontvangst van de bestelling door middel van een reserveringsbevestiging heeft bevestigd. Betaling geschiedt op één van de door SCT Tickets aangegeven wijze(n). Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en alle kosten zijn inbegrepen inclusief btw.

Artikel 4 Prijs

Bij de verkoop van tickets door SCT Tickets is sprake van wederverkoop. De door SCT Tickets gehanteerde prijzen wijken daarbij af van eventueel op de tickets aangegeven prijzen, waaraan door de koper geen rechten kunnen worden ontleend. De gehanteerde prijs is doorgaans hoger dan de nominale prijs op het ticket en daarin zijn alle kosten inbegrepen met uitzondering van de verzend- en servicekosten. Voor de nominale waarde van de tickets kunt u ons mailen of bellen. De prijs geldt per bestelling. Bij een volgende bestelling kan de prijs wijzigen. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s.

Artikel 5 Betaling

Betaling dient te worden verricht op één van de op de website van SCT Tickets  aangegeven wijze(n) of, in afwijking daarvan, op een door SCT Tickets nader aan te geven wijze. Alle betalingen worden in euro's geïncasseerd.

Artikel 6 Levering

SCT Tickets streeft ernaar dat de koper de tickets 2-5 dagen vóór aanvang van het evenement ontvangt. Verzending en afgifte geschieden per e-mail of gewone post en voor rekening van koper, tenzij ter zake van de wijze van aflevering anders is overeengekomen. SCT Tickets zal de koper schriftelijk van de verzending van de tickets op de hoogte stellen. Indien de expediteur niet in staat is de zending bij koper in persoon af te leveren, zal de zending naar het dichtstbijzijnde distributiekantoor worden verstuurd waar de zending gedurende een bepaalde periode zal worden bewaard. Hiervan laat de expediteur schriftelijk bewijs achter op het bezorgadres. Indien koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld, dan komt het niet-bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper. SCT Tickets is gerechtigd de tickets te bezorgen tot vlak voor aanvang van het evenement, bijvoorbeeld tot de aftrap bij een voetbalwedstrijd. In sommige gevallen worden de tickets afgeleverd in uw hotel (buitenland). Het is de verantwoordelijkheid van de koper om aan SCT Tickets het juiste afleveringsadres door te geven. De koper dient wijzigingen in het adres door te geven aan SCT Tickets.

Artikel 7 Aansprakelijkheid + bijzondere bepalingen

SCT Tickets is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of indien de koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door SCT Tickets ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets ook niet verzekerd.

In voorkomende gevallen, in het bijzonder bij sportevenementen, kunnen tickets voorzien zijn van een naam die niet overeenstemt met de naam van de koper van het ticket.

De koper van een door SCT Tickets geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door de koper te bezoeken evenement alsmede door het bevoegde gezag gegeven.

Voor een weigering door organisatoren van een evenement of een openbaar gezag om koper van een door SCT Tickets geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal SCT Tickets niet aansprakelijk zijn.

De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. SCT Tickets zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.

De door SCT Tickets aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets hoeven niet aan te sluiten bij eventueel door de organisator van het evenement waarvoor de tickets zijn uitgegeven gehanteerde categorieën. Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. SCT Tickets behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.

Koper van een door SCT Tickets geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op SCT Tickets rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om geïnformeerd te zijn over de correcte datum en tijd van aanvang van evenementen. Vanwege televisierechten kunnen met name voetbalwedstrijden zeer kort van te voren uitgesteld worden of een dag naar voren worden verplaatst. Daarop kan SCT Tickets geen invloed uitoefenen. Het is dus op eigen risico bij verplaatsing van wedstrijden, en er vindt geen restitutie plaats.

De door SCT Tickets gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van tickets. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een bestelling heeft geplaatst, kunnen door koper geen rechten worden ontleend. Derhalve blijft de prijs waarvoor de tickets door koper zijn besteld de geldende prijs.

Bij verlies, diefstal of schade kunnen tickets niet opnieuw gedrukt worden.

Indien u wilt annuleren is dat in principe niet mogelijk. Wel zullen wij elke annulering aanvraag serieus behandelen. In enkele gevallen kunnen wij uw kaarten echter wel weer terug nemen. Wij zullen dan per situatie bekijken welk bedrag wij u weer terug kunnen geven. U betaalt altijd 20% administratiekosten.

Artikel 8 Garanties

Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan SCT Tickets (bijv. bij surséance of faillissement van de organisator). Ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks is niet te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs.

Indien SCT Tickets faalt het totale aantal tickets zoals overeengekomen en overeenstemmend met deze voorwaarden te leveren en de koper binnen 5 dagen nadat de tickets hadden moet zijn bezorgd contact opneemt met SCT Tickets, vergoedt SCT Tickets het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten.

Indien een evenement wordt afgelast en de koper binnen 5 dagen nadat bekend is geworden dat het evenement wordt afgelast contact opneemt met SCT Tickets, biedt SCT Tickets op basis van beschikbaarheid vervangende tickets of vergoeding van het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten.

Deze garantie laat de overige de koper toekomende rechten onverlet.

Artikel 9 Overige bepalingen

SCT Tickets wijst erop dat bij de verkoop van tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In dat geval wordt 100% van de overeengekomen prijs inclusief verzendkosten vergoed.

Artikel 10 Gegevens van en over SCT Tickets

SCT Tickets.nl is gevestigd te (5103 CB) Dongen, Kamilletuin 4. SCT Tickets.nl is geregistreerd onder nummer 70528004 bij de Kamer van Koophandel te Breda (Nederland). SCT Tickets is bereikbaar via [email protected] en 06 40 21 52 58. SCT Tickets is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het aanbieden van tickets voor uitverkochte dan wel populaire evenementen en van zgn. hard-to-get tickets. SCT Tickets is niet geassocieerd met enig officieel verkooppunt of organisator.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Breda kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen SCT Tickets en de koper.

Dongen, 25 november 2015

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »